Ph.P. Peripheral Past. Instalación audiovisual, 2017
Eina-Barra de Ferro,
2017. Fuente: Ortofoto de Catalunya 1:2.500 2014, Institut Cartogràfic de Catalunya
I began to use in my artistic research memories, autobiography, and documents.
I sought maps of a peripherical area of Barcelona -Parc Agrari- in the archives of the Cartographic Institute of Catalonia. I use orthomaps with aerial visions in black and white from 1946, of the area Baix Llobregat, close to this river. In my video-installation contemporary maps from 2014 and old orthomaps from 1946 fusions and overlaps in abstract sequences to be projected in big dimensions in a wall. From this, the spectator can observe that there’s an increasing loss of fields produced by the growth of the city.
I work the concept of soil loss and wildlife destruction in the city and the building of a centre-periphery. But, periphery emerges as a place where possibilities can be created from the merge (Stravrides 2016).
I had this idea while I was crossing an urban bridge over the River Llobregat. Urban bridge is a common place in the periphery of Barcelona. When I was child (1986-1994), I lived in my childhood in a workers’ village of the suburbs and city outskirts of Barcelona crossed also by a river and a motorway that divides the village in two-halves. This village was Ripollet. Close to this bridge, the polluted river and the motorway it was my school.
My grand-mother was born in the area-Baix Llobregat  where is located the Park Agrari (Agrarian Park) of the maps appearing in my video-installation. She lived there her childhood and youth. She explained me that when she was child, they wake up with the sun to go with a sprung cart to Barcelona. Later, when she was young, she like to dare to drive a car. She liked to dance and sing. She worked with her family in these fields, before married, going to sell fruits early in the morning with the rising sun to the market.
The city threats nowadays to disappear the periphery soil. They changed even the river natural course under urban pressure. The horizontal periphery soil is being under threat of the vertical buildings.

I’m proud of my PhP: Peripheral Past.

Empiezo a utilizar en mi investigación artística recuerdos autobiográficos y documentos.
Busco mapas aéreos de la zona del Parc Agrari en el archivo del Institut Cartogràfic de Catalunya. Empleo los ortomapas con las visiones aéreas del Baix Llobregat en blanco y negro de 1946, superponiéndolos y fusionándolos con los ortomapas con las visiones aéreas actuales de 2014 en una instalación audiovisual para ser proyectados en una gran pantalla en la pared. Hay una desaparición del terreno producida por el avance de la ciudad. 
Trabajo el concepto de la pérdida de suelo y naturaleza en la ciudad y la construcción de un centro y periferia. La periferia emerge como un lugar de posibilidades que se generan desde el umbral (Stravrides 2016).
Esta idea surge al cruzar el puente sobre el río llobregat. Un puente es un lugar común de la periferia de Barcelona. Cuando era pequeña (1986-1994) vivía en un pueblo mayoritariamente obrero del extrarradio sobre un río dividido en dos mitades por una autopista que lleva a Barcelona: Ripollet. Al lado del puente estaba mi escuela.
Mi abuela nació y vivió en el Baix Llobregat cuando era joven, y vendía fruta en la antigua Mercabarna, me contaba que se levantaban de madrugada para ir en tartana a la ciudad, de pequeña. Luego de adolescente, le gustaba conducir un coche. 
La ciudad amenaza en la actualidad con hacer desaparecer el suelo natural de la periferia, todavía horizontal, bajo la presión vertical de los edificios.
Elijo para el audio una pieza de Joan Saura (Álbum, 1998, nº16) en la que se oye el sampler de unos niños masái.
Vaig començar a utilitzar en la meva investigació artística records, autobiografia i documents.
Vaig buscar mapes d’una zona perifèrica de Barcelona -Parc Agrari- als arxius de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Utilitzant els ortomapes amb visions aèrees en blanc i negre des de 1946, de la zona del Baix Llobregat a prop d'aquest riu. A la meva  video-instal·lació, uneixo mapes contemporanis del 2014 i anticns ortomapes  de 1946  fusionant-los i buscant solapaments en seqüències abstractes. aquesta video-instalació  es projectarà en grans dimensions a una paret.  
l’espectador pot observar com hi ha una pèrdua creixent del sól dels camps produït pel creixement de la ciutat.
Treballo el concepte de pèrdua de sòl i destrucció de la natura a la ciutat amb la construcció d’un centre-perifèria. però la perifèria sorgeix com un lloc on es poden crear possibilitats desde els marges
 (Stravrides 2016).
Vaig tenir aquesta idea mentre travessava un pont urbà sobre el riu Llobregat. El pont urbà és un lloc comú a la perifèria de Barcelona. Quan era nena (1986-1994), vaig viure en la meva infantesa en un poble obrer del les afores de Barcelona, ​​travessat també per un riu i una autopista que divideix el poble en dues meitats. 
Aquest poble era Ripollet. Prop d'aquest pont, el riu contaminat i l'autopista hi ha la meva escola.
La meva àvia va néixer a la zona del Baix Llobregat, on es troba el parc Agrari (Parc Agrari) dels mapes que apareixen a la meva instal·lació de vídeo. Va viure allà la seva infància i joventut. Em va explicar que, quan era petita, es despertaven amb el sol per anar a Barcelona amb tartana. Més tard, quan era jove, li agradava atrevir-se a vegades a conduir un cotxe. Li agradava ballar i cantar. 
Ella va treballar amb la seva família en aquests camps, abans de casar-se. 
anava a vendre fruites al matí primerenc quan sortia el sol cap al mercat.
La ciutat actualment amenaça la desaparició del sòl de la perifèria. 
Van canviar fins i tot el curs natural del riu  llobregat sota la pressió urbanística. 
El sòl de la perifèria horitzontal està sent amenaçat dels edificis verticals.


You may also like

Back to Top